Rönneholms förskola är ett av Malmö stads senaste skolprojekt. Förskolan byggs i tre plan och kommer att rymma nära 300 barn.

Rönneholms förskola är ett av Malmö stads senaste skolprojekt. Förskolan byggs i tre plan och kommer att rymma nära 300 barn. Foto: John Nordh

Många utmaningar för Sveriges snabbast växande storstad

DEMOGRAFI.

Malmö är Sveriges snabbast växande storstad och fram till 2028 förväntas invånarna öka med drygt 44 000 personer. Många stora utmaningar väntar nu för kommunen.

Av
John Nordh

Skåne förväntas ha 1,5 miljoner invånare om tio år. Den största ökningen kommer att ske i den västra delen och framför allt är det i Malmö, Helsingborg och Lund där det är troligast att invånarantalet kommer att öka mest.

På 2018-års sista dag hade Malmö 339 313 invånare. Bara under det året hade kommunens befolkning ökat med 5 680 nya invånare (1,7 procent) enligt Malmö stads egna statistik. Ett ökat födelsetal och invandring stod för större delen av ökningen.

Fram till 2028 förväntas Malmö stads befolkning växa med 13 procent, drygt 44 000 personer. Enligt Tyke Tykesson, arkitekt på Malmö stad, har kommunen kapacitet för att växa ännu mer. Åtminstone i teorin.

– Vi har vuxit i denna takt under en ganska lång tid och i vår gällande översiktsplan som blev klar 2018 har vi kapacitet att växa med 100 000 nya invånare. Men det räcker inte att rita på en karta. Det ska bli realitet av det också, säger han.

Samtidigt så är nyproducerade bostäder dyra och det är många Malmöbor som inte har råd med det.

Många nya bostäder måste byggas och för att det ska bli möjligt är det mycket som ska till. Tyke Tykesson berättar att Malmö stad hela tiden arbetar för att ge så goda förutsättningar som möjligt för byggföretag att sätta sina spadar i jorden. Bland annat i form av att arbeta fram detaljplaner och att fördela mark.

– Men i slutändan är det marknaden som styr och under en lågkonjunktur byggs det mindre. Samtidigt så är nyproducerade bostäder dyra och det är många Malmöbor som inte har råd med det. Vi behöver bygga fler bostäder men samtidigt fundera över hur vi kan se till så att så många som möjligt har råd att bo i de som byggs, säger Tyke Tykesson.

En annan stor utmaning för kommunen är att bygga nya förskolor och skolor. Enligt Malmö stads egen befolkningsprognos ökar befolkningen mest i grundskoleåldrarna, gymnasieåldrarna och bland äldre mellan 75 och 84 år. Det ställer stora krav på kommunen enligt arkitekten.

– Vi vill bevara åkermarken och därför ska staden växa inåt men vi har inte så mycket plats. För oss gäller det att hitta sätt att samutnyttja marken. Ett parkeringshus kan till exempel ha en förskola på taket och en förskolegård kan användas av allmänheten under kvällstid. Vi arbetar ständigt med att skapa sådana möjligheter men det är inte alldeles enkelt på grund av administrativa skäl bland annat.

I samma veva som staden växer måste kommunen klura ut hur det ska göras utan att biltrafiken ökar. Därför arbetar man mycket med kollektivtrafik och cykelstråk i sin planering. Målet är att ge invånarna så goda förutsättningar att åka kollektivt att de inte ens behöver ha en bil.

– Det gäller att växa på rätt ställen. Därför vill vi gärna bygga tätare i stationsnära lägen. Men samtidigt kan vi inte bara bygga flerbostadshus i stationsnära lägen. Det måste finnas markbostäder också, säger Tyke Tykesson.

Är det enbart positivt för en stad att invånarna blir fler?

– Det är absolut positivt. På 1970-talet och en femton år framåt sjönk befolkningsmängden och det är katastrof för en stad för då är man ju på väg åt fel håll. Men det hade varit enklare om vi hade vuxit lite långsammare än i den takt vi gör nu.

Publicerad 11 August 2019 00:00