Mörka utsläppsmoln bakom sädesfälten. Fotot är en genrebild.

Mörka utsläppsmoln bakom sädesfälten. Fotot är en genrebild. Foto: Adobe stock

Inget av Skånes miljömål kommer att nås

Länsstyrelsens prognos för 2020 är dyster läsning

SKÅNE.

Ingen av de tolv miljömål som Länstyrelsen har satt upp för Skåne till 2020 kommer att nås. Utsläpp från industrier, stor byggnation och hög konsumtion anges som orsaker.

Av
Mattias Grenholm

Den dystra prognosen presenteras av Länsstyrelsen Skånes lägesrapport om miljötillståndet i Skåne. Totalt har Sverige 16 miljökvalitetsmål – tolv av dem följs upp på regional nivå. I Skåne ser det alltså mörkt ut.

– Det ser egentligen inte bra ut för något län, men ser vi till Skåne län så har vi en stor befolkning och många anspråk på markanvändning, det är ett exploaterat län där det byggs mycket, säger Jeanette Schlaucher, chef vid Länsstyrelsen Skånes miljöstrategiska enhet till Kristianstadsbladet.

I rapporten framhålls fem utmaningar som särskilt viktiga för Skåne: hållbara transporter, hänsyn till hav, sjöar och åar, hushållning med mark- och vattenresurser, skydd av natur- och kulturvärden samt en hållbar konsumtion.

Två mål anses dock ha en positiv utveckling: frisk luft samt god bebyggd miljö, utan att kunna nå de uppsatta målen.

Det som många förknippar med just Skåne – ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv – har dock en negativ utveckling, en trend som Länsstyrelsen sett pågå i flera år.

Publicerad 15 July 2019 15:57