Kommunikatör Daniel Löfstedt berättar att förslaget nu är ute på samråd och man ser fram emot synpunkter.

Kommunikatör Daniel Löfstedt berättar att förslaget nu är ute på samråd och man ser fram emot synpunkter. Foto: Svenska Kraftnät.

Elkabel binder samman södra Skåne med Tyskland

"När kabeln grävs ner, då blir det en påverkan"

HURVA.

Svensk Kraftnät och deras tyska samarbetspartners 50Hertz planerar dra en 110 kilometer lång elkabel mellan Hurva och nordtyska Güstrow. Det sista samrådet har nu lagts och inom kort bjuds allmänheten in att lämna synpunkter på sträckningsförslaget. "Vi är fortfarande i utredningsfasen, säger kommunikatör Daniel Löfstedt".

Av
André Kvist

Planeringen för den elkabel som ska gå mellan Skåne och norra Tyskland har pågått under flera år. Den 6 november 2015 slöts avtalet mellan parterna om att planera en 700 MW likströmsförbindles mellan länderna.

Förbindelsen som kallas Hansa Powerbridge blir drygt 110 kilometer lång och binder samman de nordiska länderna med kontinenten, berättar Daniel Löfstedt, kommunikatör vid Svenska Kraftnät.

– Vi vill stärka kopplingen mellan Norden och övriga Europa för att skapa bättre möjligheter till elhandeln. Det är en elhandelsfråga för att stärka försörjningstryggheten. Blir det brist i norra Tyskland kan de importera och vice versa för oss i södra Sverige, säger han och fortsätter.

– Kapaciteten på 700 MW är en ansenlig mängd som kommer till gagn för de nordiska och tyska elsystemen. Det är en rejäl förstärkning av elsystemet och överföringen mellan länderna vilket får en positiv påverkan på våra möjligheter till elförsörjning.

Planerad sträcka där kabeln ska gå.

Planerad sträcka där kabeln ska gå. Foto: Svenska Kraftnät.

Inledningsvis hade man planer på att dra sträckan antingen i västra eller östra Skåne. Efter det första samrådet beslutade man att fullfölja den östra som går från Hurva i Hörby kommun, strax utanför Sjöbo och ner till Ystad. Därefter går den under ytan till Tyskland.

Nu går man ut på det sista samrådet och vill få in synpunkter på förslaget.

– Vi föreslår att det är såhär vi ska lägga markkabeln, den ska grävas ner. Men vi är fortfarande i utredningsfasen och uppmanar alla att skicka in synpunkter, vi kan fortfarande arbeta om sträckningen.

Möjligheten att lämna synpunkter är fram till den 8 mars. Innan dess har man två öppna hus, den 31 januari i Folkets hus i Hörby och den 4 februari i Folkets hus i Sjöbo. Då kommer involverade och sakkunniga finnas på plats för att informera och svara på frågor.

Enligt den nuvarande planeringen ska arbetet påbörjas 2023 för att stå färdig för drift 2026. Det är under dessa år arbetet kommer påverka invånare, framförallt lantbrukare. När kabeln väl är på plats kommer det bli en tio meter bred korridor där större träd inte får växa, då de riskerar att skada kabeln.

– Under anläggningsarbetet, när kabeln grävs ner, då blir det en påverkan. Efteråt kan man bedriva jordbruk men inte skogsbruk på marken direkt över markkabeln, säger Daniel Löfstedt.

Elen, eller energin, som så småningom ska levereras till sydsvenska hem kommer från olika anläggningar. Ett led i anläggningen av kabeln är att få en positiv påverkan på klimatet.

– Tyskland har kolkraft men även mycket vindkraft. Genom att bygga samman Tyskland och Sverige kan vår produktion tränga undan fossil elproduktion. Utvecklingen i båda länderna går mot förnybar produktion.

Stationsområdet i Hurva med två omriktare och tillhörande växelströmsställverk.

Stationsområdet i Hurva med två omriktare och tillhörande växelströmsställverk. Foto: Svenska Kraftnät.

I december 2019 ska man genomföra en så kallad koncessionsansökan och en miljödomsansökan som skickas till Energimarknadsinspektionen och respektive mark- och miljödomstol. Då det är en utlandsförbindelse ska sedan regeringen fatta beslut om tillstånd enligt ellagen. Dessa steg kan göra att slutligt beslut dröjer.

– Vi är medvetna om att detta tar tid och vi har satt en plan utifrån den tid man behöver för att genomföra den här formen av projetl Det är upp till Energimarknadsinspektionen och regeringen hur snabbt besluten tas, avslutar Daniel Löfstedt.

Fakta: Hansa Powerbridge

Samråd 2: Från januari till 8 mars 2019.

Öppet hus: 31 januari 17.30-20.00 Folkets hus i Hörby

4 februari 17.30-20.00 Folkets hus och park i Sjöbo.

Koncessionsansökan: December 2019

Byggstart: 2023 (preliminär)

Driftstart: 2026 (preliminär)

Elkabeln är drygt 110 kilometer lång och går från Hurva i Hörby kommun till Güstrow i norra Tyskland.

Den planeras att byggas som en markkabel på 300 kV (700 MW).

Syftet är att trygga elförsörjningen i södra Sverige och öka möjligheterna till elhandel.

Publicerad 19 January 2019 06:00