Ett flertal incidenter ska ha skett i anslutning till HVB-hemmet i Vadensjö. Nu riktar Ivo skarp kritik mot verksamheten för ett flertal brister.

Ett flertal incidenter ska ha skett i anslutning till HVB-hemmet i Vadensjö. Nu riktar Ivo skarp kritik mot verksamheten för ett flertal brister. Arkivfoto: Per Eeg-Olofsson/Privat

HVB-hem får massiv kritik för bristande kompetens och bränder

Huvudmannen riskerar vite om kraven inte uppfylls

VADENSJÖ.

Avsaknad av inskrivningsbeslut, låg kompetens bland personalen och allvarliga incidenter såsom brand och missbruk. Nu riktar Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) skarp kritik mot ett HVB-hem i Vadensjö. Om huvudmannen nu inte uppfyller kraven kan verksamheten riskera vite.

I september i år har Ivo mottagit tre anmälningar från allmänheten rörande det sedan tidigare omdiskuterade HVB Sam i Vadensjö. Anmälningarna har rört missförhållande och oro över boendet. Missförhållandena har gällt sådant som att ungdomar anses lämnas utan tillsyn, att flera bränder har startat i och omkring HVB-hemmet samt oro över boendets kvalitet.

Efter en tillsyn som inleddes av Ivo den 12 september i år konstaterar man att HVB Sam inte bedrivs i enlighet med sitt tillstånd då de inskrivna ungdomarna inte tillhör den målgrupp som tillståndet avser. Därmed riskerar ungdomarna att inte få adekvat vård eller de insatser som de har rätt till.

Vid en inspektion slår man även fast att samtliga fem ungdomar som vid tillfället var inskrivna har allvarlig komplex problematik som ställer krav på verksamhetens innehåll. En av ungdomarna bedöms lida av allvarlig psykisk ohälsa och som Ivo anser kräver enskilt stöd all vaken tid under dygnet. Tre av de fem ungdomarna, 15-17 år gamla och med fyra olika nationaliteter, ska också ha missbruksproblem. En av de unga ska återkommande vara avvikande från boendet.

I april i år ansökte HVB Sam om ändring av tillståndet och om att få ta emot ensamkommande ungdomar, barn och unga med problem med missbruk samt barn och unga som vistas i olämpliga miljöer. Ivo sa nej, men däremot ändrades åldersspannet från 17-17 år till 15-20 år samt att boendet enbart ska ta emot pojkar/män. Därför kritiseras nu huvudmannen Omvida för att ha skrivit in en så pass bred målgrupp trots att man i våras fick avslag.

Vidare visar inspektionen att föreståndaren som beslutar om inskrivningar inte dokumenterat de lämplighetsbedömningar som ska göras. I mitten av september i år fanns inga sådana bedömningar att tillgå vid inspektionstillfället. Komplettering begärdes, men de ansågs vara bristfälliga och inte individuellt utformade, något som kan påverka de enskilda personernas behov av vård bland annat, menar Ivo.

Gällande boendets personalkompetens bedöms den vara undermålig och inte inneha adekvat utbildning. Ivo ifrågasätter att personalen har fått tillräckligt med handledning och kompetensutveckling för att utföra arbetsuppgifterna.

Man slår även ner på trygghet och säkerhet. Vid den oanmälda inspektionen i september uppgav samordnaren att 18 avvikelserapporter rörande bland annat hot och våld, skadegörelse, två bränder har skrivits under året. Man har även hittat narkotika i HVB-hemmet och personal har blivit hotad och deras bilar blivit repade.

Vid ett möte som boendet kallade Vadensjös bybor till i början av oktober kommenterade Omvidas vd Omar Elsayed de flertalet incidenter:

– Vissa saker som händer får boendet ta på sig. Men lagstiftningen har förändrats och vi kan inte gå utanför de ramarna, sa han då till Lokaltidningen.

– Precis som andra tonåringar testar de gränser och det finns ingen quick-fix för att ändra beteendet.

Huvudmannen Omvida ska nu senast den 28 november 2018 redovisa för Ivo vilka åtgärder som vidtagits och planeras att vidtas. Åtgärderna kommer att uppföljas vid en inspektion. Boendet riskerar vite om kraven inte uppfylls.

Publicerad 13 November 2018 13:47