Över fyra miljarder kronor föreslås satsas på att stärka det svenska totalförsvaret enligt en ny rapport.

Över fyra miljarder kronor föreslås satsas på att stärka det svenska totalförsvaret enligt en ny rapport. Foto: Bildbyrån

Färsk rapport:

Väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas

Totalförsvaret måste stärkas och formas om mena Försvarsberedningen

SVERIGE. Det svenska försvaret måste förbereda sig på ett väpnat angrepp. Vi måste värna vår säkerhet, frihet och självständighet med Försvarsberedningen i en ny rapport. Samtidigt ska alla svenskar förbereda sig för att kunna överleva en vecka på egen hand.

Av
Andreas Holm

Försvarsberedningen lämnar i rapporten förslag som innebär att totalförsvaret ges en förbättrad förmåga och uthållighet att hantera ett väpnat angrepp och krig på svenskt territorium samt situationer med så kallad gråzonsproblematik. Att Sverige måste kunna klara sig själv i tre månader är en av grunderna i förslaget.

– Totalförsvaret ska utformas och dimensioneras för att kunna möta väpnat angrepp mot Sverige inklusive krigshandlingar på svenskt territorium., skriver Försvarsberedningen i sin rapport "Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025".

Beredningen kalkylerar att vårt land kommer bli invaderat inför eller under krig för militära syfte och att Sverige kan angripas först vid en större konflikt i närområdet.

– Totalförsvaret måste därför ytterst ha en trovärdig krigföringsförmåga med ett militärt och civilt försvar. Invånare och beslutsfattare måste medvetandegöras om vad krig ställer för krav. Krismedvetenhet måste kompletteras med en krigsmedvetenhet.

I början av 2000-talet avvecklades stora delar av det svenska försvaret och hotbilden mot landet beräknades vara låg. Nu är det annorlunda menar rapporten som menar att försvaret måste stärkas, inte bara krigsförmågan utan även möjligheten att försvara sig mot digitala cyberattacker som kan slå ut ett modernt samhälle som är beroende av it, el och elektronisk kommunikation. Rapporten föreslår en rad åtgärder för att förbereda sig på ett eventuellt krig.

  Stärka Totalförsvaret så att väpnat angrepp och krig på svenskt territorium kan hanteras

  Stärka beredskapen under fredstid

  Stärka och tydliggöra en välorganiserad ledning inför krig eller andra händelser

  Skapa en central myndighet för det civila försvaret. Här föreslår Försvarsberedningen att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får detta ansvar

  Bilda ett större geografiskt område av de 21 svenska länen där cirka tre till sex län inom varje område

  Totalförsvarsplikt ska användas

  Stärka och säkerhetsställa att det finns nödvändig och rimlig försörjning av bland annat livsmedel, vatten, energi och läkemdel för att klara av ett krig

Försvarsberedningen uppskattar att kostnaderna för de förslag som lämnas i rapporten för att stärka det civila försvaret och totalförsvaret sammantaget uppgår till cirka 4,2 miljarder kronor per år i slutet av försvarsbeslutsperioden 2021–2025.

Det svenska försvaret måste förbereda sig på ett väpnat angrepp. Vi måste värna vår säkerhet, frihet och självständighet med Försvarsberedningen i en ny rapport.

Det svenska försvaret måste förbereda sig på ett väpnat angrepp. Vi måste värna vår säkerhet, frihet och självständighet med Försvarsberedningen i en ny rapport. Foto: Bildbyrån

Publicerad 20 December 2017 09:28