Så ska fler få chans att donera organ efter sin död

ORGANDONATION. 85 procent av svenskarna ställer sig positiva till att donera organ efter sin död. Trots det är Sverige ett av de sämsta länderna i Europa på att identifiera och ta tillvara på donatorer. Nu utreds frågan hur vi ska kunna bli bättre inom området.
I fjol var det all time high i Sverige vad gäller organdonation. Då blev 185 personer donatorer. Hittills i år har 91 personer blivit donatorer. Tillsammans har de kunnat donera 356 organ.
Av de cirka 90 000 personer som avlider i Sverige varje år är det endast några hundra som avlider under sådana omständigheter att det kan bli aktuellt med organdonation.
För att donation ska vara möjlig måste patienten avlida i total hjärninfarkt på en intensivvårdsavdelning, under pågående respiratorbehandling.
Den avlidnes inställning till donation måste utredas och om viljan att donera är positiv kan donation bli möjlig.
I donationsutredningen från 2015 utreds hur fler ska kunna bli donatorer och hur Sverige skall kunna implementera redan etablerad praxis ifrån andra europeiska länder.
Genom att se över dagens system och regelverk hoppas man kunna öka andelen donatorer med nästan 100 procent och då komma i kapp andra europeiska länder som är betydligt duktigare på att ta till vara på organ.
Detta vill man se över:

 • För att kunna respektera viljan till donation behöver sjukvården bland annat kunna utreda inställningen hos en patient tidigare.  I dag får man varken kolla om personen finns med i donationsregistret eller lyfta frågan hos anhöriga innan patienten är avliden.
 • Man vill även se över möjligheten att fortsätta och initiera medicinska insatser, även efter att allt hopp om överlevnad för patienten är ute. Detta för att på så sätt kunna ta till vara på fler organ.
 • En annan punkt som utredningen tar upp är regelverket över vilka som får bli organdonatorer. En stor del av de som avlider idag gör det genom att hjärtat slutar slå, vilket leder till att hjärnan får brist på syre och man avlider. Dessa får enligt dagens system inte donera.
 • Det sista området som utredningen tar upp är hur man kan förenkla processen för de som vill donera en njure eller del av sin lever till någon medan de fortfarande är i livet.
 
 
 
 
 
 
 

Organdonation

 

 • Just nu väntar 830  personer på nya organ
 • Varje vecka dör en person i väntan på organ
 • Varje år dör cirka 90 000 personer i Sverige, varav ca 3 500 på en intensivvårdsavdelning. Av dessa blev i fjol 185 organdonatorer.
 • En donator kan rädda upp till åtta liv.
 • 80-85 procent av svenska folket är positiva till organdonation, men endast 40 procent har tagit aktiv ställning. En tredjedel vet inte hur man gör.
 • Alla kan säga ja till att bli donator oavsett ålder, sjukdomshistoria eller sexuell läggning.
 • Gör din vilja känd på www.blidonator.se och lär dig mer om frågan på www.merorgandonation.se eller www.levandedonation.se

 

Publicerad 14 July 2017 06:00