Claes och Cecilia Stenmark.

Claes och Cecilia Stenmark. Foto: Anja Dahlgren

Insänt: ”Vi väntar på ett besked som kommer att avgöra landsbygdens framtid”

DEBATT. Paret Claes och Cecilia Stenmarks klimatsmarta pizzeria i Skregrie stoppades av Mark- och miljödomstolen. Nu väntar de besked från Mark- och miljööverdomstolen. ”Om inte vi kan få bygglov, så lär inte annan privat service heller få det, och då blir landsbygden ett döende reservat”, skriver de.

Mark- och miljööverdomstolen ska nu avgöra om vi ska ha en levande landsbygd eller ej. Valet står mellan att göra landsbygdsorter omgivna av jordbruksmark till reservat eller att låta dessa utvecklas med ny klimatsmart odlingsteknik och service.

Det råder politisk konsensus om att vi behöver en levande landsbygd. Länsstyrelsen i Skåne samt Mark- och miljödomstolen i Växjö har dock en annan uppfattning.

Stenmark Pizza Burgare AB vill göra precis det som politikerna önskar. Företaget vill bygga världens mest klimatsmarta fristående restaurangbyggnad med ett integrerat växthus, som värms av restvärme och bevattnas av återvunnet vatten från restaurangen. Företaget räknar med 15 heltidstjänster som ska arbeta med trädgårdsodling, mejeri-, bageri- och restaurangverksamhet med uteslutande svenska råvaror.

Länsstyrelsen i Skåne samt Mark- och miljödomstolen i Växjö har tvärtemot en enhällig samhällsbyggnadsnämnd i Trelleborgs kommun avslagit bygglovsansökan. Enligt rättsinstanserna är det viktigare att bevara 3000 kvadratmeter jordbruksmark än att utveckla landsbygden. Samtidigt hindrar de en utveckling som skulle fyrdubbla skördeuttaget från den berörda marken.

Visst är det viktigt att bevara jordbruksmark, men i och med att skörden skulle mångdubblas, så är det ett mycket märkligt beslut att avslå den utvecklingen.

Enligt lagstiftningen krävs det väsentliga samhällsintressen för att få exploatera jordbruksmark. Men att inte anse att arbetsplatser och privat service utgör väsentliga samhällsintressen på en landsbygdsort där detta saknas är världsfrånvänt.

Stenmark Pizza Burgare AB har nu överklagat beslutet till högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt, som i mångt och mycket kommer att avgöra landsbygdens framtid.

Vad vi vet så finns det inte några prejudicerande fall vad gäller småskalig exploatering av jordbruksmark som mångdubblar skörden. Om inte vi kan få bygglov, så lär inte annan privat service heller få det, och då blir landsbygden ett döende reservat i stället för att utvecklas som det måste för att nå attraktivitet.

Ett nekat bygglov innebär troligtvis:

– Ingen restaurang eller annan kommersiell service kommer kunna beviljas bygglov på icke detaljplanerad mark i en ort omgiven av jordbruksmark.

– Investeringsviljan att utveckla vår landsbygd minskar drastiskt då det är slumpen som avgör ifall en investering får utföras eller inte beroende på om någon granne överklagar.

– Privata investeringar som förbättrar Sveriges klimat- och miljöarbete på landsbygden minskar.

– Självförsörjandegraden av livsmedel minskas ännu mer.

– Det kommunala självbestämmandet minskar med följd att demokratin urholkas.

– En utökad småskalig ekologisk odling med ökad biodiversitet som följd inte utvecklas i den takt den behövs.

– En ökad urbanisering sker eftersom möjligheten till privat service och företagande, samt i förlängningen offentligfinansierad service, på landsbygden begränsas.

– De nationella miljömålen blir ännu svårare att uppnå.

Av Claes och Cecilia Stenmark

Publicerad 11 February 2019 13:08