Foto: Mostphotos.com

Insänt: Inget bidrag till illegala invandrare om SD får styra

INSÄNT. I december 2017 lämnade vi in ett överklagande till Förvaltningsdomstolen i Malmö. Överklagandet hade som syfte att få en laglighetsprövning angående Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut om att anta riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt, som resulterar i att illegala invandrare får ekonomiskt bistånd.

I överklagandet yrkade vi, som enskilda medborgare, malmöbor och skattebetalare, att förvaltningsrätten beslutar att rätten till ekonomiskt bistånd, enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen, begränsas för de personer som omfattas av Lagen om mottagande av asylsökande (LMA) och har lagakraftvunna avvisnings-/utvisningsbeslut, till att vid behov enbart omfatta medel som täcker kostnaden för resan till Migrationsverket i Malmö eller till Gränspolisen i Malmö.

Förvaltningsrätten valde att avslå dessa överklaganden. Motiveringen är att det inte föreligger någon skyldighet för socialnämnden att bevilja illegala invandrare bistånd enligt socialtjänstlagen men det finns inte något hinder mot att socialnämnden enligt 4 kap. 2 § SoL tar ett politiskt beslut att ge bistånd till illegala invandrare, även om det inte finns något skäl till att de ska få ekonomiskt bistånd.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har i Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö använt sig av en lucka i socialtjänstlagen för att systematiskt stödja illegala invandrare som egentligen ska vända sig till Migrationsverket för att få det stöd som de behöver.

Det är uppenbart att denna lucka i socialtjänstlagen inte kom till för att kommuner skulle motverka de beslut som Migrationsverket och migrationsdomstolarna har tagit och som Polismyndigheten ska implementera. Därmed så utnyttjar de rödgröna partierna i Malmö 4 kap. 2 § SoL för att genomföra en politisk agenda, som går ut på att möjliggöra för illegala invandrare att stanna i Malmö.

Om Sverigedemokraterna får styra i Malmö kommer vi så fort som möjligt ta ett nytt beslut i Arbetsmarknads- och socialnämnden som resulterar i att ekonomiskt bistånd och all annan form av bistånd till alla illegala invandrare upphör. De 8 miljoner kr som betalas ut som ekonomiskt bistånd till illegala invandrare varje år vill vi satsa på kommunal kärnverksamhet, som skola och äldreomsorg.

Vi tycker däremot att det är beklämmande att Malmö stads rödgröna politiker ens har möjligheten att göra Malmö farligare, stärka Malmös svarta ekonomi och förhindra de beslut som Migrationsverket och migrationsdomstolarna tagit, genom att möjliggöra för illegala invandrare att stanna kvar i Malmö. Det finns inga lagar, förordningar eller förarbeten som ger kommunerna i uppdrag att ge bistånd till människor som inte har rätt att vistas i Sverige.

Det borde inte heller finnas någon möjlighet för kommuner att på något sätt stödja illegala invandrare. Alla former av bistånd som möjliggör fortsatt vistelse för illegala invandrare i Sverige borde förbjudas genom lagstiftning. Att ge bistånd till illegala invandrare ingår inte i det kommunala självstyret då det inte berör lokala eller regionala frågor. Invandringspolitiken och människors rätt att vistas i Sverige är en statlig angelägenhet, där besluten ska tas av statliga myndigheter. Kommuner ska inte bedriva sin egen invandringspolitik där de i praktiken får bestämma att människor som ska utvisas ändå får stanna.

Om regeringen verkligen menar att nej betyder nej och att de som fått avslag ska lämna landet så undrar man hur Malmö och många andra kommuner kan fortsätta betala skattemedel till illegala invandrare.

Om alla partier verkligen menar vad de säger så borde det finnas en majoritet i riksdagen för att förhindra kommuner från att ge stöd eller bistånd till illegala migranter. Det finns flera sätt att göra detta. Antingen kan man villkora statsbidrag, stänga de juridiska luckor som används idag för att ge bistånd till illegala migranter eller införa ett förbud. Det viktiga är att skattemedel inte betalas ut för att illegala migranter ska vistas i Sverige.

Magnus Olsson (SD), oppositionsråd i Malmö

Nima Gholam Ali Pour (SD), politisk sekreterare SD Malmö

Publicerad 28 August 2018 13:01