Foto: Mostphotos.com

Insänt: Regellandet Sverige knäcker småföretagarna

INSÄNT. Sveriges besöksnäring är en av de viktigaste branscherna för människor att få sitt första jobb efter skolan eller som nyanländ till Sverige, men också näringen där du kan utbilda dig, starta företag och göra karriär. För att skapa trygga och lönsamma företag måste regelförändringar ske då armadan av tillstånd, lagar och regler sätter krokben.

Många företagare vittnar om godtyckliga och orättvisa bedömningar och beslut från myndigheter vilket skapar rättsosäkerhet. Idag är det enkelt att göra fel men nästan omöjligt att göra rätt. Våra förslag nedan skulle skapa en mer rättssäker tillvaro för företagen, de skapar bättre möjlighet för tillväxt och ökat antal jobbtillfällen. Dagens regelkrångel tar för mycket resurser från en företagare som istället borde fokusera på att utveckla sin verksamhet.

Skapa lagar utifrån småföretagen, inte storföretagen. Lagar och regler i Sverige skapas fortfarande utifrån stora företag där olika avdelningar har möjlighet att besitta kunskap som berör dess avdelning såsom personallagar, brandskydd, arbetsmiljö, bokföring och skatter. Det har inte småföretagen möjlighet till men man förväntas att ha samma kunskap i regelverken.

Rättviksmodellen är en variant som ett antal kommuner praktiserar runt om i Sverige. Denna framgångsrika modell borde fler kommuner införa. Inspektörer är idag, i de flesta fall, enbart inspektörer, medan företagen behöver mer rådgivande hjälp från myndigheter. Rättviksmodellen innebär att företaget betalar efter genomförd kontroll med en fast årlig avgift som är lika för alla företag och en rörlig avgift som baseras på den tid som myndigheten avsätter. Dialog med företagaren om eventuella brister skall föregås innan ett föreläggande skickas från myndigheten.

Många kommuner debiterar kontrollavgift för alkoholservering utifrån omsättning i kr. Högre omsättning betyder inte nödvändigtvis behov av fler kontroller. Avgiften kan således likna en provision på såld alkohol, vilket inte borde vara tillåtet. Kontrollavgift för alkohol borde läggas in i Rättviksmodellen.

Översyn av regelverket. Småföretagare har ofta inte muskler att ifrågasätta en myndighets beslut, vilket skapar godtyckliga bedömningar och tolkningar av regelverket och ger en oerhörd rättsosäkerhet för en företagare. Det finns 290 kommuner i Sverige och nästan lika många tolkningar. Hela regelverket behöver en ordentlig översyn för att tillväxt ska främjas och att branschen fortsättningsvis ska kunna agera jobbmotor i hela Sverige.

Jeanette Bohman, Skivarps Gästgivaregård

Peter Svensson, Hotell Mossbylund

Publicerad 25 May 2018 00:00