Granskningen visar på stora brister när undantag från skolplikten beviljas.

Granskningen visar på stora brister när undantag från skolplikten beviljas. Foto: Linus Hallgren/Riksrevisionen

Riksrevisionen vill se över lagen om skolplikt

"Regeringen bör överväga någon form av sanktionsavgift"

YSTAD.

Det otydliga regelverket för vad som gäller för undantag från skolplikten bör ses över av regeringen. Det menar Riksrevisionen som granskat den statliga styrningen och hittat flera brister. Det var efter avslöjandet av Ystadbarnen som regelverket och den efterföljande granskningen aktualiserades.

Av
André Kvist

Riksrevisionen riktar skarp kritik mot den nuvarande skollagen. Otydliga regler och otillräcklig tillsyn gör att det är stora skillnader mellan och inom kommuner när undantag från skolplikten beviljas. Myndigheten föreslår nu att lagen förtydligas.

Det var efter avslöjandet av Ystadbarnen där fem syskon hölls isolerade från samhället och inte fick tillgång till skolgång som ämnet aktualiserades. Fallet har fått nationell uppmärksamhet och Riksrevisionen har i samband med detta granskat regelverket. Det man kommit fram till är att regelverket är otydligt och gör det svårt att tillämpa.

– Myndighetsutövning ska vara likvärdig i hela landet men på det här området tillämpas en rad olika förhållningssätt varav några tveklöst ligger utanför lagstiftarens ursprungliga intentioner, säger riksrevisor Helena Lindberg, i ett pressutskick.

Då Skolverket inte ansett sig kunna ta fram heltäckande allmänna råd har situationen blivit värre. Utöver det bedriver inte Skolinspektionen någon tillsyn när det gäller ”fullgörande av skolplikt på annat sätt”, exempelvis att gå i skola utomlands eller i hemmet, trots att de ska göra så enligt lagen.

Olika arbetsmetoder coh förhållningsätt är en av bristerna som riksrevisor Helena Lindberg tar fasta på.

Olika arbetsmetoder coh förhållningsätt är en av bristerna som riksrevisor Helena Lindberg tar fasta på. Foto: Linus Hallgren/Riksrevisionen

Granskningen visar att skolor och kommuner inte har några sanktionsmöjligheter att ta till om ett barn uteblir från undervisning. Detta trots att ansökan om ledighet eller tillåtelse att få fullgöra skolplikt på annat sätt avslagits. Dessa åtgärder finns i bland annat Danmark och Estland.

– De kommuner vi har pratat med säger att lagen inte tillhandahåller några verktyg att ta till när vårdnadshavare tillåter olovlig frånvaro. Regeringen bör därför överväga om någon form av sanktionsavgift kan bli aktuell när skolplikten inte efterlevs, säger Sofia Sandgren Massih, projektledare för granskningen.

I värsta fall leder dessa brister som uppdagats att barn inte får den utbildning de har rätt till. Precis det som hände när det gäller barnen från Ystad. Riksrevisionen vill nu att regeringen tar initiativ att förändra skollagen och överväga förslaget om sanktionsavgifter. Man uppmanar samtidigt Skolinspektionen att skärpa tillsynen och Skolverket att ta fram bättre stöd- och vägledningsmaterial till kommuner.

Publicerad 12 December 2019 00:00