Bilden är tagen i en annan kyrka än den som artikeln handlar om.

Bilden är tagen i en annan kyrka än den som artikeln handlar om. Foto: Ritzau Scanpix/Casper Christoffersen

Barn såg pjäs om Jesus – förälder upprörs av att skolan inte informerade

Utbildningschef anser inte att förskolan har gjort något fel

SVEDALA KOMMUN.

En förälder i Svedala kommun ifrågasätter vad den kallar för ett konfessionellt inslag på dotterns förskola. Detta efter att förskolebarnen tagit del av en pjäs om Jesus.

Av
Emma Brännman

Enligt skrivelsen till Svedala kommun ifrågasätter föräldern att dotterns förskola har tagit del av en uppvisning i kyrkan, där en präst har berättade om Jesusbarnet. Föräldern anser att förskolan har brutit mot skollagens krav på att vara icke-konfessionell och att vårdnadshavare på förhand borde ha informerats om inslaget, för att kunna välja bort det.

"Jag anser att när en präst missionerar sin tro och speciellt till mycket små barn så måste det ske utanför skolans verksamhet och på frivillig basis [...] Jag anser att eventuell utbildning i religion ska ske enligt läroplan av pedagoger. Inte av en präst, i kyrkan" skriver föräldern.

Biträdande utbildningschef Annika Kraft har besvarat kritiken och efter samtal med förskolechefen på den aktuella förskolan kommit fram till att det inte har förkommit några konfessionella inslag så som böner, välsignelser, troserkännanden eller gudstjänst. Hon anser inte att förskolan har gjort något fel och menar att händelsen inte är kopplad till förskolans gemensamma traditioner. I stället är den initierad av ett enskilt arbetslag som gjorde besöket i kyrkan som en "exkursion inom ramen för utbildningen".

Hon håller dock med om att vårdnadshavarna borde ha informerats om det hela på förhand.

"Det är rimligt att besök hos olika trossamfund föregås av information till vårdnadshavare om att besöket ska genomföras, och i vilket syfte. Detta har förskolechefen tydligt informerat sina medarbetare om. Utbildnings ledning brukar inför terminsslut skicka ut Skolverkets information om konfessionella inslag, men detta missades tyvärr inför julen 2018" skriver Annika Kraft.

Fakta

I skollagen står följande om konfessionella, det vill säga religiösa/bekännelsetrogna, inslag:

Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell.

Undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem ska vara icke- konfessionell.

Utbildningen i övrigt vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem får ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt.

Publicerad 17 January 2019 00:00