Den årliga trygghetsundersöknignen för Lokalpolisområde Kävlinge visar bland annat att otryggheten ibland ökar trots att brottsligheten minskar.

Den årliga trygghetsundersöknignen för Lokalpolisområde Kävlinge visar bland annat att otryggheten ibland ökar trots att brottsligheten minskar. Foto. Mostphotos

Rädsla för överfall skapar otrygghet i byarna

Polisens sammanställning av tryggheten i fyra skånska kommuner

SKÅNE. Den ökade tryggheten i Staffanstorp täcker upp för sviktande siffror i Burlöv. Totalt sett visar Trygghetsrapport 2018 på att Lokalpolisområde Kävlinge upplevs som tryggare än efter förra mätningen. Rädsla för att bli överfallen och misshandlad ökar på flera platser trots att brottsstatistiken pekar på minskad risk.

Av
Jon Loman

I helgen presenterade Polisen resultaten från årets trygghetsmätning för Lokalpolisområde Kävlinge där kommunerna Burlöv, Kävlinge, Lomma och Staffanstorp ingår.

Enligt rapporten är tryggheten oförändrad eller förbättrad i Kävlinge, Lomma och Staffanstorp. Det är bara i Burlöv som den upplevda otryggheten ökat sedan den senaste mätningen.

Den positiva utvecklingen i Staffanstorp täcker dock upp för Burlövs negativa utveckling och ger en rapport vars övergripande resultat ger bilden av ett polisdistrikt som är tryggare än vid föregående mätning.

I Burlöv menar Polisen att tryggheten ökar på tåg, bussar och det egna bostadsområdet. Samtidigt skriver man att ungefär hälften av de boende i centrum känner sig otrygga när de är utomhus på kvällstid då man är orolig för att bli överfallen och misshandlad.

"Ungdomarna i Burlövs kommun umgås gärna utomhus och gärna många i grupp. Detta kan troligtvis skapa otrygghet bland kommunens invånare, eftersom man kanske förknippar ungdomar i grupp med narkotika, skadegörelse och våldsbrott."

Polisen menar i rapporten att den trolig orsak till den upplevda otryggheten kring ungdomar i grupp är medierapporteringen om grova våldsbrott i grannkommunen Malmö.

Kävlinge är enligt undersökningen exakt lika tryggt eller otryggt som vid förra undersökningen. Man är generellt mindre orolig för att bli utsatt för brott men mer rädd för att bli överfallen och misshandlad. Rapporten påpekar dock att risken att bli misshandlad utomhus i Kävlinge har minskat under året.

Oron för att drabbas för ett bostadsinbrott är fortfarande hög. Detta trots att antalen av dessa brott minskat under de senaste två åren.

Att brotten faktiskt minskat menar rapporten beror på gott samarbete mellan polis, kommun och olika former för grannsamverkan samt att polisens användande av sociala medier har varit ett viktigt verktyg.

"Via media och sociala medier kan vi förmedla olika budskap till allmänheten, vilket gör dem uppmärksamma på specifika händelser."

Lomma beskrivs som en trygg kommun som är lite mer trygg än vid föregående års undersökning. Receptet på framgången tillskrivs samarbetet mellan ordningsmakt och de institutioner som ungdomar tillbringar sina dagar inom.

"Det finns en god samverkan mellan skola, fritids, socialtjänst och polis för att tidigt förebygga. Det finns också många engagerade medborgare i Lomma kommun."

Två kategorier av brott fortsätter dock att skapa fortsatt otrygghet i kommunen, nämligen nedskräpning och trafikbrott.

Den fina sommaren med många besökare har resulterat i mer skräp och fler trafikanter. Det fina vädret med många besökare i kombination med att trafikpolisen har färre resurser i semestertider ses som en orsak till en ökning av dessa kategorier av bott.

I Staffanstorp har trygghetssiffrorna markant ökat. Nästan 60 procent av invånarna känner sig nu trygga utomhus på kvällen, en ökning med ungefär fem procentenheter.

Det största problemet enligt rapporten är nedskräpning samt att bilar i kommunen håller för hög hastighet. Nedskräpning bedömdes 2013 som ett "inte alls påtagligt problem" men har på fem år gått upp till ett "ganska påtagligt problem".

Tidigare oroligheter och ungdomsstök beskrivs i rapporten som hanterat och överspelat med hjälp av kameraövervakning och samverkan med kommunen.

"Våra gemensamma insatser med kommunen kring det tidigare ungdomsstöket i Staffanstorp har nu mynnat ut i sociala insatsgrupper, som ska stötta unga i kommunen."

Polisens trygghetsmätningar

Polisen har sedan mitten på 1990-talet genomfört trygghetsmätningar i Sverige. Syftet är att skapa sig en bild av hur utsatt allmänheten är för brott, hur deras erfarenheter av ordningsstörningar ser ut samt att mäta hur tryggheten upplevs. Undersökningen ska även bedöma hur den lokala polisen sköter sitt jobb.

Resultaten kommer att vägas samman med brottsstatistik och underrättelser för att ta fram lägesbilder för respektive kommun. Lägesbilden kommer att ligga till grund för planeringen av hur polisen ska arbeta det kommande året.

Publicerad 12 November 2018 11:48