Jimmy Estenberg på Strålsäkerhetsmyndigheten ser ingen anledning att avråda barn eller vuxna att använda surfplatta.

Jimmy Estenberg på Strålsäkerhetsmyndigheten ser ingen anledning att avråda barn eller vuxna att använda surfplatta.

Trådlösa nätverk

farligt eller ofarligt för barnen?

Av
Louise H Rahmqvist

MOTALA. Kommunens beslut att låta skolbarnen ha varsin lärplatta har fått både positiva och negativa reaktioner.
I insändare och på sociala media uttrycker föräldrar sin oro över att barnen utsätts för trådlösa nätverk. Informationen om riskerna för dessa nätverk kan te sig väldigt olika beroende på varifrån den kommer. Två organisationer som har olika uppfattning är Strålsäkerhetsmyndigheten och Strålskyddsstiftelsen.
– Vi följer Strålsäkerhetsmyndighetens råd och rekommendation, säger Nicklas Rudberg (S), bildningsnämndens ordförande.
Han hänvisar till information som myndigheten skrev till landets skolor i oktober 2013, där de konstaterade att det inte fanns några vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med radiovågorna från trådlösa datornätverk.

Ingen risk enligt Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten lyder under regeringen och tillhör Miljödepartementets ansvarsområde. Myndigheten skriver på sin hemsida att ny forskning inte tyder på att det finns några hälsorisker med att använda mobiltelefoner eller trådlösa datornätverk. Men de skriver också att ”Den som talar i mobiltelefon bör, av försiktighetsskäl, använda handsfree och hålla ut telefonen från kroppen under samtal.”
– Det finns en svag, men vetenskapligt grundad, misstanke om förhöjd risk för hjärntumör och hörselnervstumör vid långvarig användning av mobiltelefon. Det är grunden för att vi rekommenderar detta, det är en enkel metod för att minska onödig exponering. säger Jimmy Estenberg på Strålsäkerhetsmyndigheten.
Enligt honom exponeras normalt den som arbetar framför en trådlöst uppkopplad dator för mindre än en hundradel av vad en mobiltelefon kan ge när den hålls mot örat under ett samtal.
– Det finns inget vetenskapligt stöd för att så låga nivåer skulle kunna medföra hälsorisker. Det finns därför inga strålskyddsrelaterade skäl till att avråda barn eller vuxna från att använda surfplatta, säger Jimmy Estenberg.

Mona NIlsson, Strålskyddsstiftelsen menar att en surfplatta avger lika hög strålning som en mobiltelefon när den är uppkopplad trådlöst mot internet.

Mona NIlsson, Strålskyddsstiftelsen menar att en surfplatta avger lika hög strålning som en mobiltelefon när den är uppkopplad trådlöst mot internet.

Hälsorisker enligt Strålskyddsstiftelsen

Strålskyddsstiftelsen håller inte med. Det är en insamlingsstiftelse som bildats för att man anser att det är brister i ansvariga myndigheters reglering av och information om risker med den elektromagnetiska strålningen.
– Vår bedömning är baserad på en omfattande mängd forskning som visar hälsorisker med strålning från trådlösa nätverk och på en växande grupp experters bedömningar. Strålningen är bland annat klassad som möjligen cancerframkallande, säger Mona Nilsson på Strålskyddsstiftelsen.
Hon påpekar också att många människor inklusive barn vittnar om att de får svåra symtom av tekniken och inte kan vistas i miljöer med exempelvis trådlösa nätverk.
– En surfplatta avger lika hög strålning som en mobiltelefon då den är uppkopplad trådlöst mot internet. Mobilanvändning ökar risken för cancer och strålningen kan skada hjärnans funktion och ett barn är särskilt känsligt för alla cancerogena faktorer och deras nervsystem är under ständig utveckling, säger Mona Nilsson.
Stiftelsen arbetar i linje med Europarådets rekommendation som de anser att Sveriges myndigheter och regering försummat.
I Europarådets resolution 1815 står det under punkt 8.3.1. ”att inom departement och ministerier (som utbildning, miljö och hälsa) utarbeta riktade informationskampanjer till lärare, föräldrar och barn för att göra dem uppmärksamma på de särskilda riskerna med tidig, ogenomtänkt och långvarig användning av mobiltelefoner och andra produkter som avger mikrovågor;”

Enligt Nicklas Rudberg, bildningsnämndens ordförande, följer Motala kommun Strålskyddsmyndighetens rekommendationer.

Enligt Nicklas Rudberg, bildningsnämndens ordförande, följer Motala kommun Strålskyddsmyndighetens rekommendationer.

Inga rekommendationer från kommunen

Jimmy Estenberg anser inte att Europarådet är en expertinsats för vare sig elektromagnetiska fält eller möjliga hälsorisker med dessa fält.
– Rådet ägnar sig i första hand åt demokratifrågor och frågor kring mänskliga rättigeter. Dokument 1815 är ett politiskt ställningstagande och Strålsäkerhetsmyndighetens bedömningar baseras på vetenskapliga fakta och inte på politiska ställningstaganden, säger Jimmy Estenberg.
Motala kommun kommer inte att gå ut med rekommendation om begränsad skärmtid för barnen.
– Det är idag upp till pedagoger och föräldrar att avgöra. Detta kan dock komma att ändras om vi ser några negativa konsekvenser av det framöver, säger Nicklas Rudberg.
Fotnot: Artikeln om Motala kommuns inköp av lärplattor var infört i Motalamagasinet den 21 januari.

Källa: www.stralsakerhetsmyndigheten.se  www.stralskyddsstiftelsen.se

Publicerad 28 January 2015 12:00