Taxehöjning på förslag

Av
Jea Jonsson

TOMELILLA. Underhållet av det kommunala vatten- och avloppssystemet är under all kritik och mycket eftersatt. En underhållsplan måste antas och leda till att åtgärder genomförs. Det skulle betyda ökade kostnader varför kommunstyrelsen föreslår att VA-taxan höjs med tio procent. Förslaget tar också upp behovet av att rusta upp de mindre avloppsanläggningarna som till exempel i Fågeltofta och Eljaröd. I taxehöjningen inräknas också 800 000 kronor för att hämta hem det underskott man dragits med under hela året.

Publicerad 25 November 2014 10:38