Insänt: Så löser vi vårdkrisen

INSÄNT. När vi i Trygghetspartiet frågar personalen så får vi svaren: arbetsmiljön, den orimliga arbetsbelastningen, tröttheten, det enorma ansvaret och arbetstiderna i förhållande till lön. Frågar vi patienterna är det oro för att bli sämre i väntan på behandling. Anhöriga oroar sig för att deras make eller mor blir utskriven utan adekvat planering.

Krisen beskrivs i media som vårdplatsbrist!

Operationssalar och vårdavdelningar saknar tillräcklig bemanning. Det blir ineffektivt och kontinuiteten för patienterna förloras. Kulturbärarna, de som vet hur det ska fungera på arbetsplatsen, blir allt färre. Vårdplatsbristen är ett dagligt problem. Grunden för detta lades för 8-10 år sen då politikerna ”effektiviserade” genom medvetet färre vårdplatser. Det var en stor missbedömning som gav dagens pressade arbetsförhållanden i sjukvården.

Missnöjet bland medarbetarna riktas till stor del mot arbetsorganisation och ledningsstrukturer. Efter kontinuerliga omorganisationer de senaste åren är sjukvården fragmenterad, chefs-funktionerna är otydliga och administrationens överbyggnad har skenat i omfattning.

Vårdpersonalen har på olika sätt försökt att beskriva konsekvenserna av toppstyrning, omorganisationer och felriktad besparingsiver. Resultatet av en förnekande ledning och döv vårdpolitik blir att vårdpersonalen ger upp, lämnar Region Skåne och går till arbetsgivare med bättre förutsättningar vad gäller arbetstider, lön och respekt. Det beror inte på att de inte trivs med sitt arbete utan det beror på att de inte känner att de har förutsättningar att utföra en god vård. Sjukvården blöder!

Några politiker vill förändra systemet genom att bolagisera sjukhuset så att man ”tjänar” pengar på varje insats som man gör genom att rekvirera pengar från regionen - mer pengar ju mer komplicerade insatserna är. Problemet är ändå det samma. Man sätter fokus på pengar i stället för fokus på patienten. Administrationen blir gigantisk.

Generellt för båda de politiska blocken gäller att det saknas kunskap om hur verksamheterna fungerar och vart skattepengarna går. Ingen av dem har klarat att se till att vi får vård för pengarna! Att styra enligt de principer som brukar benämnas NPM (New Public Management) har visat sig ineffektivt och kostsamt. Modellen utgår från ett misstroende mot medarbetare och driver på kostnader genom den ökande administrativa bördan och genom sina kontrollfunktioner. Välfärdssystemen har urholkats och fungerar allt sämre.

NPM skapade kontrollbehov och misstroende. Det behövs ett skifte!

För att få erfaren personal och all den kompetens det innefattar att stanna kvar behövs tillit och förtroende. Betydelsen av kostnadsbesparande kompetens måste lyftas och vårdgivarna måste inse att detta ger kostnadseffektivitet även om det inte är gratis. Detta kan endast ske med ett gott ledarskap, ett ledarskap som sätter tilltro till sin viktigaste resurs – medarbetarna.

Vi tror på PPM, Professionell Public Management. Yrkesmännen driver verksamheten. Politikerna anslår medel. Den administrativa överbyggnaden ska minimeras. Det ska löna sig att stanna på en arbetsplats och det ska löna sig att ta ansvar för en god verksamhet. Personcentrerad vård ska garantera kontinuitet. Goda exempel ska uppmärksammas och belönas. Verksamheterna måste ges utrymme till samarbete utan att drabbas ekonomiskt och den administrativa bördan måste minska radikalt.

Sjukvården måste baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet – och se till patientens bästa.

Konstigare än så ska det inte vara.

Birger Nilsson, ordf Bertil Andersson, v.ordf.

Trygghetspartiet Trygghetspartiet

Publicerad 24 January 2018 00:00

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen