Systemfel orsaken till konflikter mellan fotgängare och cyklister

DEBATT/LUND. I Lokaltidningen vecka 48 säjer polismannen Thomas Idorn att en del cyklister ”ser inte cykeln som ett fordon, utan räknar sig som fotgängare”.
Visst är det så! Men en kan inte stanna vid detta konstaterande. Frågan är varför är det är så? Svaret på den frågan borde vara uppenbart för alla trafikplanerare och dito politiker: den enskilt största orsaken till att en del cyklister tror sig vara fotgängare står att finna i utformningen av cykelinfrastrukturen. Det vill säja: det finns ingen särskild cykelinfrastruktur, utan en gemensam gång- och cykelinfrastruktur. Gående och cyklister behandlas som ett gemensamt trafikslag.
I bästa fall markeras gränsen mellan gång och cykel med ett vitt streck eller olika beläggning, men vanligt är ingen åtskillnad alls. Många gång- och cykelbanor är till råga på allt endast lätt ombyggda trottoarer eller gångbanor, i värsta fall inte alls ombyggda utan enbart omskyltade.
Det som förenar cyklister och fotgängare är att båda trafikantgrupperna är förs fram av muskelkraft och är oskyddade i trafiken – inte mycket annan förenar. Cyklister är inte rullande fotgängare och fotgängaren är inget fordon.
Konflikterna mellan gående och cyklister kommer att bestå så länge inte de båda trafikslagens särart respekteras och återspeglas i infrastrukturen. Gång- och cykelbanor måste helt enkelt skrotas, åtskiljas och bli gångbana respektive cykelbana (Se på utformningen av cykelsystemet i de danska städerna!) Så länge trafiksystemet och infrastrukturen inte skiljer cykeltrafik från gångtrafik kommer också en stor del av cyklisterna att räkna sig som någon sorts extremt hjulbenta fotgängare. Och fotgängare kommer att fortsätta att drälla omkring i cykelbanan i vantron att apostlahästarna grenslar ett fordon. Det krävs alltså ett systemskifte: gång- och cykeltrafik måste genom grönremsor, nivåskillnader etc tydligt och konkret skiljas åt. Det är en av utgångspunkterna i Miljöpartiets politik för de oskyddade trafikanterna.
Ulf Nymark (MP)
ordförande Lunds Miljö- och hälsoutskott

Publicerad 17 December 2014 10:51