Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

Miljöcertifiera våra bostäder

NORDVÄSTRA SKÅNE/INSÄNDARE. Varje enskild medborgares rätt till en god bostadsmiljö är inte alltid en självklarhet. Samhällets bristande ansvar och attityd till utsatta människor återspeglas i nonchalans och bristande ansvar där etiska och moraliska regler mer eller mindre sätts ur spel.
Våra kommuner med dess politiker och tjänstemän framhåller sitt miljöengagemang och deras arbete för en förbättrad folkhälsa. Tyvärr ser miljösituationen i inomhusmiljön ut på ett sätt som gör att jag inte kan hålla med om det.

Man borde riskklassa objekt som bevisligen har stora miljöproblem. Tyvärr frias många fastighetsägare från ansvar där de boendes problem hanteras enligt skälighetsprincipen i Miljöbalken, och då tolkas på ett sådant sätt att det fritar fastighetsägaren från ansvar. Istället borde försiktighetsprincipen ha företräde när man utvärderar den dåliga inomhusmiljön och att man förstärker densamma med att också värdera miljömålet med undersökningsplikt och ansvarsplikt när man utreder ett möjligt åtgärdsföreläggande i det aktuella ärendet.

Människor som vistas i fuktiga lokaler löper 40-120 procent större risk att drabbas av astma, luftvägsinfektioner och andra hälsobesvär än de som vistas i torra lokaler.
Dessutom har man i fukt- och mögelhus en överrepresentation av cancerfall. Bara det är anmärkningsvärt och värt att ta som en allvarlig varningssignal. När det gäller dödsfall som orsakats av sjuka inomhusmiljöer är det statistiskt bevisat att fler dör av sjuka inomhusmiljöer än som dör i trafiken. Mögelgifter påverkar bland annat det centrala nervsystemet och immunsystemet.

Mycket av det som beskrivs här hade kunnat minska i omfattning om man hade arbetat förebyggande. Med förebyggande menar jag exempelvis att man utreder och lägger in ett åtgärdsprogram för att sanera de sjuka inomhusmiljöerna, och att man använder material som inte avger giftiga ämnen. När man sanerar en fukt- och mögelskadad fastighet måste det göras på ett sätt som värnar om miljösäkerheten.
Det skulle vara intressant om man kunde certifiera bostäder och inomhusmiljöer genom en slags miljödeklaration. Då kunde man få en möjlighet att utvärdera inomhusmiljön, ungefär som man nu har beslutat ska ske genom att energicertifiera bostäder och övriga byggnader och inomhusmiljöer.

Barns känslighet för miljöstörningar omvittnas i många sammanhang. Mycket tyder också på att många barn som drabbas av miljöstörningar kan ha fått nervskador som exempelvis Aspergers syndrom, Damp, ADHD eller Autism som giftigt mögels exponering kan ha drabbat många barn. Astma och allergi kan också vara något som i många fall har utvecklats i miljöer med fukt och mögel.

Börje Wigström

Publicerad 18 November 2014 14:00